Pravidlá

 1. Futbalový turnaj

  Futbalový Turnaj Absolventov gymnázia Bilíkova, známy aj ako “Absolvententurnier” je priateľským stretnutím bývalých, prípadne súčasných maturantov, ktorí študovali, resp. študujú na Gymnáziu Bilíkova 24. Zdobí ho už viac ako desaťročná, miestami prerušovaná, tradícia, ktorá futbalovou i nefutbalovou cestou spája viaceré ročníky žiakov školy.

  Jeho podstata spočíva v zásadách fair-play a všeobecne uznávaných pravidiel futbalu, resp. malého futbalu a futsalu. Vzhľadom na svoju výnimočnosť a amatérsky charakter je potrebné vyladiť a zharmonizovať tieto stanovy a aplikovať ich na špecifickú charakteristiku turnaja.

 2. Hracia plocha

  Futbalový Turnaj Absolventov gymnázia Bilíkova sa donedávna hrával iba na asfaltovom ihrisku pri budove gymnázia na Bilíkovej ulici číslo 24 v Bratislave-Dúbravke. Vzhľadom na jeho súčasný stav sa však od roku 2007 konáva na ihriskách s umelou trávou v iných častiach Bratislavy. Presné miesto konania turnaja sa vyberá kolektívnym konsenzom a je určené organizátorom turnaja v dostatočnom predstihu pred začatím súťaže.

 3. Štartovné

  Keďže je rezervácia ihrísk s umelou trávou, na ktorých sa turnaj od r. 2007 hráva, spoplatnená, platí sa pri dostavení tímu na turnaj štartovné. Jeho výška je stanovená v predstihu podľa sadzby prenajímateľa ihriska a rozpočítaná podľa počtu zúčastnených tímov (event. hráčov). Suma by nemala presahovať únosnú mieru, extrémny horný limit orientačne dosahuje cca 15 € na hráča.

 4. Lopta

  Na hranie sa používa futsalová lopta (veľkosť 4, po vzájomnej dohode súperov je možné aj použitie normálnej futbalovej lopty veľkosti 5), pričom jej parametre (materiál, hmotnosť, hustota, odskok) nie sú nijak bližšie špecifikované. Rovnako sa nevyžaduje jej schválenie, respektíve preverenie Medzinárodnou Futbalovou Federáciou (FIFA), Európskou Futbalovou Úniou (UEFA) alebo Slovenským Futbalovým Zväzom (SFZ) – označenie „FIFA Approved“ respektíve „FIFA Inspected“. Záleží na zástupcoch zúčastnených tímov, pre použitie ktorej z poskytnutých lôpt sa rozhodnú. Výmena lopty je možná medzi zápasmi i v priebehu zápasu po súhlase obidvoch súperov a rozhodcu.

 5. Tvorba tímu, počet hráčov

  Pre účasť na turnaji sa môže prihlásiť ľubovoľný počet družstiev, pričom družstvá musia byť vytvorené na základe nasledovných pravidiel:

  1. Hráči tímu boli alebo sú žiakmi alebo učiteľmi gymnázia Bilíkova.
  2. Počet hráčov tímu dosahuje minimálny počet 5 alebo 6 (podľa zvoleného systému hry na danom ročníku turnaja: 4+1 alebo 5+1), maximálny počet hráčov tímu nie je obmedzený.
  3. Tím sa skladá výhradne z bývalých (súčasných) spolužiakov, ktorí navštevovali jednu a tú istú triedu gymnázia, ktorá je jednoznačne identifikovaná pri prihlásení družstva na turnaj. Výnimku tvoria tímy poskladané z pedagógov, respektíve družstvá využívajúce niektoré ďalšie možnosti zloženia tímu (uvedené nižšie). Jednu triedu môže reprezentovať aj viac tímov. Turnaj nie je vyhradený pre žiakov bilingválnych tried, ale vzhľadom na ich zásluhy na jeho existencii majú títo určité výhody.
  4. V prípade, že trieda nemá možnosť zozbierať dostatočný počet hráčov, existuje možnosť spojenia sa s triedou paralelnou (takzvaná fúzia tried). V tomto prípade musí byť v tíme minimálne po 3 hráčoch z každej triedy.
  5. Tím môže pri skladbe tímu využiť pravidlo jedného cudzinca (legionára): okrem spolužiakov z jednej triedy je členom tímu aj ďalší hráč, ktorým môže byť žiak inej triedy, alebo človek inak spriaznený s tímom. Legionár by mal v tíme pôsobiť skôr ako jeho doplnenie (v prípade nedostatočného počtu hráčov) než ako jeho hnacia sila. Legionára nemôže využiť fúzia tried – má totiž dostatočne širokú hráčsku základňu a preto cudzinec nie je potrebný.
  6. Jeden hráč môže byť členom dvoch tímov – v jednom ako „kmeňový“ hráč a v jednom ako „cudzinec“.
  7. Výnimky pre stavbu tímov majú udelené, vzhľadom na tradičnú účasť na turnaji, tímy 4.A a B 2002 (fúzia tried môže využiť cudzinca) a Oktáva a 4.A 2001 (len dvaja hráči zo 4.A).
  8. V prípade zranenia hráča/hráčov počas turnaja, je postihnutý tím oprávnený vypožičať si hráčov z iného tímu. Ich počet však nesmie prevyšovať počet zranených hráčov, ktorí nemôžu nastúpiť do hry, a všetci zapožičaní hráči musia pochádzať z jedného tímu/triedy. V prípade, ak postihnutý tím využíva legionára, ktorý je členom iného tímu (bod f), musia byť náhradníci za zranených hráčov pochádzať z toho istého družstva (ak sa nejedná o ich vzájomný zápas).
  9. Profesori a hráčky nežnejšieho pohlavia majú špeciálny status, ktorý ich nezahrňuje do „legionárskej kvóty“ a môžu sa teda v ľubovoľnom počte začleniť do hociktorého tímu.
  10. Špeciálny status majú aj tímy, zložené výhradne z profesorov a/alebo dievčat/žien. Ich prítomnosť na turnaji sa riadi nezávislými pravidlami, ktoré sú určené pred začiatkom turnaja.
  11. Každý tím je v dostatočnom predstihu pred uskutočnením turnaja povinný ohlásiť svoju účasť (prihlásiť sa) spolu s uvedením súpisky nastúpivších hráčov, pomenovaním tímu, identifikáciou maturitnej triedy/tried a určením farby dresov, v ktorých bude hrať (nie je vyžadované ale vítané použitie dvoch sád dresov).
  12. Porušenie niektorého alebo viacerých pravidiel o zložení tímu rezultuje podľa závažnosti priestupku v sankcie v podobe (viacnásobnej) kontumačnej prehry, vylúčenia alebo nepozvania družstva na nasledujúci ročník turnaja.

   

 6. Striedanie

  Počas zápasu je možné neobmedzene striedať i v neprerušenej hre tzv. “letmým” spôsobom ako pri malom futbale, vystriedaný hráč môže opäť nastúpiť do hry ako náhradník. Striedanie sa uskutočňuje na postrannej čiare tak, aby do hry nezasiahol nadmerný počet hráčov. V prípade, že k takejto situácii dôjde, rozhodca môže nariadiť nepriamy voľný kop proti tímu, ktorý sa previnil.

  V prípade striedania brankára musí túto skutočnosť striedajúci tím ohlásiť rovnako súperovi ako aj hlavnému rozhodcovi.

 7. Výstroj hráčov

  Družstvá by mali z estetických, spoločenských a identifikačných dôvodov nastúpiť v jednotných dresoch, na ktoré sa nevzťahujú žiadne ďalšie normy. Nevyžaduje sa futbalová obuv, holenné chrániče či farebné odlíšenie brankára a kapitána. Základnou podmienkou ale je, že v zmysle fair-play nesmie mať hráč oblečené nič, čo by mohlo vážne ublížiť hráčovi súpera alebo jemu samému (fyzicky či psychicky).  Z dôvodu bezpečnosti a interných pravidiel ihrísk nie je dovolené hrať v kopačkách na veľký futbal.

 8. Rozhodca

  Stretnutia sú rozhodované nestranným rozhodcom, ktorý je pred každým zápasom určený z kandidátov, ktorých môžu zúčastnené tímy pred turnajom nominovať, a ktorého povinnosťami sú:

  1. dbať na dodržiavanie pravidiel
  2. trestať ich porušenie
  3. merať čas
  4. viesť záznam o stretnutí pre využitie na štatistické a archívne účely

  Na pomoc pri týchto činnostiach si hlavný rozhodca môže pozvať maximálne dvoch asistentov, ktorý ale nemôžu súčasne vykonávať funkciu hlavného rozhodcu. Po zápase je treba v zázname zo stretnutia uviesť konečné skóre a strelcov gólov.

 9. Hrací čas

  Dĺžka zápasov sa určí v dostatočnom časovom predstihu pred konkrétnym ročníkom turnaja absolventov v závislosti od počtu prihlásených tímov a počtu ihrísk, na ktorých sa bude hrať. Zápas by vo všeobecnosti nemal trvať kratšie ako 1 x 15 minút a dlhšie ako 2 x 20 minút.
  Čas sa pri prerušeniach nezastavuje. Tím, ktorý vykopne loptu má povinnosť poslať niekoho zo striedačky alebo divákov po ňu. Kým sa tak stane, hrá sa s druhou loptou (pri každom zápase musia byť k dispozícii minimálne dve lopty).
  V prípade zranenia hráča sa čas zastaví na dobu potrebnú na presun zraneného hráča mimo ihriska.

 10. Zahájenie hry

  Pred stretnutím sa za účasti rozhodcu a kapitánov uskutoční losovanie, ktorého víťaz má právo výberu strany, na ktorú bude jeho tím útočiť, resp. právo na prvý výkop zo stredovej značky ihriska. Na hraciu plochu nastupujú iba základné zostavy tímov, začiatočný výkop sa uskutočňuje na začiatku obidvoch polčasov (vždy prostredníctvom iného tímu) a po inkasovanom góle.

 11. Lopta v hre a mimo hru

  Lopta sa nachádza v hre po celý čas trvania zápasu okrem nasledovných situácii:

  1. keď sa lopta celým objemom dostala za bránkovú alebo postrannú čiaru, či po zemi alebo po vzduchu
  2. keď sa lopta dotkla ochrannej sieťky alebo konštrukcie, na ktorej je táto sieť upevnená
  3. keď bola hra prerušená rozhodcom
  4. keď sa lopta dotkne predmetu, ktorý nie je súčasťou hry
 12. Dosiahnutie gólu

  Gól je dosiahnutý, keď lopta prejde celým objemom za bránkovú čiaru medzi bránkovými žrďami a brvnom. Gól nemožno dosiahnuť rukou, priamo z autového vhadzovania a nepriameho voľného kopu. Vlastný gól neplatí, ak je dosiahnutý priamo z hociktorej štandardnej situácie (priamy alebo nepriamy kop, rohový kop, výkop od brány…), v takomto prípade sa zahráva rohový kop. Tím, ktorý do konca zápasu zaznamená väčší počet gólov je víťazom. Ak nebude dosiahnutý žiaden gól, alebo obidve družstvá dosiahnu rovnaký počet gólov, zápas končí remízou (ak nie je stanovené inak).

 13. Nešportové správanie

  Ak hráč hrubo poruší pravidlá, je napomenutý, v súlade s priateľským duchom celého turnaja, maximálne ústne. V prípade opakovaných prehreškov je možné aj sankcionovanie celého tímu vo forme kontumačných výsledkov, vylúčenia z turnaja, prípadne neprizvania na jeho nasledujúci ročník. Žltá ani červená karta sa neudeľujú, na základe predpokladu čistej a férovej hry počas celej doby trvania turnaja.

 14. Voľné kopy

  Voľné kopy (priamy voľný kop a nepriamy voľný kop) sa rozohrávajú po prerušení hry v súlade s pravidlami futbalu z miesta priestupku. Hráči súperovho mužstva musia byť od lopty vzdialený minimálne 3 metre, kop sa uskutoční po signále rozhodcu v čo možno najkratšom čase.

 15. Pokutový kop

  Pokutový kop sa zahráva z vyznačenej pozície v prípade zabránenia gólu rukou hráča alebo po faule vnútri pokutového územia.

 16. Autové vhadzovanie

  Auty sa v zmysle pravidiel malého futbalu zahrávajú nohou z miesta, kde lopta opustila hraciu plochu. Hráč súperovho tímu musí byť vzdialený aspoň 2 metre od zahrávajúceho. Gól kopnutý priamo z autu neplatí.

 17. Kop od brány

  Kop z bránkového územia môže vykonávať brankár či hociktorý z jeho spoluhráčov, všetci ostatní hráči musia byť mimo pokutového územia.

 18. Rohový kop

  Rohový kop sa kope keď lopta prejde celým objemom za bránkovú čiaru mimo priestoru brány alebo sa dotkne ochrannej sieťky alebo konštrukcie na ktorej je sieťka upevnená a naposledy hral s loptou hráč brániaceho družstva, vrátane brankára. Hráči brániaceho družstva musia byť pri zahrávaní rohového kopu vo vzdialenosti 3 metrov od lopty.

 19. Hra brankára

  Brankár môže chytať loptu do ruky iba vo vyznačenom území. Keď chytí loptu do ruky po prihrávke od spoluhráča, nasleduje nepriamy voľný kop z miesta kde sa tak stalo.
  Brankár môže pri rozohrávaní rukov prihrať iba spoluhráčom nachádzajúcim sa na vlastnej polovici ihriska. V prípade tzv. nahrávky cez polku, získava loptu súper.

 20. Predĺženie a penaltový rozstrel

  Predĺženie nasleduje po remízovom skončení zápasu, a to iba v časti play-off, pričom trvá (ak sa nedohodne inak) 1 x 5 minút. Hrá sa na zlatý gól. Ak sa ani v predĺžení nerozhodne o víťazovi zápasu, nasleduje penaltový rozstrel. Z každého tímu zahrávajú pokutový kop striedavo 5 hráči. Ak bude počet premenených pokusov rovnaký na oboch stranách, pokračuje sa po jednom z každého tímu, až pokým sa nerozhodne.

 21. Kontumačný výsledok

  Kontumačný výsledok je 5:0 a nastáva v prípade nedostavenia sa tímu na zápas do čakacej doby 5 minút, prípadne pri porušení pravidiel o zložení tímu a neférovej hre.

 22. Pravidlá pre postup do druhej fázy turnaja

  Väčšinou sa turnaj hrá formou známou z Ligy Majstrov – je rozdelený na skupinovú a play-off fázu. Pre postup do tejto fázy sú rozhodujúce nasledujúce kritériá:

  1. počet bodov zo stretnutí v skupine (výhra 3 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov)
  2. vzájomný zápas (tabuľka zo vzájomných zápasov)
  3. rozdiel v skóre
  4. počet vstrelených gólov
  5. losovanie

   

 23. Záverečné ustanovenie

  Ak sa počas zápasu vyskytnú situácie, ktoré tieto pravidlá nepokrývajú, v hre sa pokračuje tak, ako kážu pravidlá futbalu, malého futbalu či futsalu. Ak si tieto protirečia, nezhodujú sa alebo sú rozdielne interpretované zúčastnenými stranami, je na rozhodcovi, pre aký ďalší priebeh sa rozhodne. Ak z nejakého dôvodu je alebo sa zdá jeho rozhodnutie nekompetentné (rozhodca nepozná pravidlá, alebo je jeho rozhodnutie príliš naklonené jednej alebo druhej strane) jeho úlohu pre nastalú situáciu prevezme organizačný výbor, respektíve jeho zástupca.

  Každý hráč sa turnaja účastní na vlastnú zodpovednosť a má konať podľa zásady “čo nechcem, aby sa stalo mne, nespôsobím niekomu inému”. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na majetku, fyzickom či duševnom zdraví zúčastnených. Treba preto na seba dávať pozor a rovnako brať ohľad aj na ostatných.

 24. Platnosť pravidiel

  Tieto pravidlá sú platné na ročníkoch Turnaja absolventov gymnázia Bilíkova, uskutočnených po 1. máji 2013